social policy banner

Aelodau

Academyddion

Professor Palash Kamruzzaman

Mae Dr Palash Kamruzzaman yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Polisi Cymdeithasol. Mae ganddo dros ddwy flynedd ar bymtheg o brofiad ymchwil ym meysydd datblygu rhyngwladol a chymorth; cymryd rhan mewn llunio polisïau; cymdeithas sifil; tlodi byd-eang a mesur tlodi eithafol, addysg; gwrthderfysgaeth; ac arbenigedd mewn llunio polisi.

Mae Dr Stuart Jones yn cynnal ymchwil gyda sefydliadau cymunedol llawr gwlad a thrydydd sector yn Ne Cymru. Mae ei ddiddordebau ymchwil ac addysgu ym meysydd Polisi Cymdeithasol, Datblygu Cymunedol a Datblygu Cynaliadwy.

Dr Jennifer Law_14904.jpg


Mae diddordebau ymchwil Dr Jennifer Law yn cynnwys atebolrwydd sefydliadau cyhoeddus, mesur a gwerthuso perfformiad, strategaeth yn y sector cyhoeddus, gwella gwasanaethau cyhoeddus, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Professor Steve Smith


Mae'r Athro Steve Smith yn Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys y dadleuon athronyddol a pholisi/ymarfer sy'n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth, cyfiawnder cymdeithasol, tegwch, cynhwysiant cymdeithasol, dwyochredd, gwrthdaro gwerth, asiantaeth, rhyddid, ymreolaeth, dinasyddiaeth, a lles.

Mae Dr Filippos Proedrou yn uwch ddarlithydd yn yr Economi Wleidyddol Fyd-eang. Mae diddordebau ymchwil a gwaith Filippos yn canolbwyntio ar geowleidyddiaeth ynni, gan gynnwys olew a nwy ac ymestyn i ynni adnewyddadwy, a pholisi hinsawdd byd-eang. Mewn termau rhanbarthol, mae ymchwil Filippos yn canolbwyntio ar gysylltiadau UE-Rwsia (ynni) a geowleidyddiaeth y Môr Du, integreiddio yr UE a pholisi ynni a hinsawdd, geowleidyddiaeth Dwyrain Môr y Canoldir (ynni), a pholisi tramor ac ynni Groegaidd.


Dr Roiyah Saltus


Mae Dr Roiyah Saltus yn gymdeithasegydd ac yn ymchwilydd-actifydd. Agwedd allweddol ar ei hymchwil fu tynnu lleisiau pobl o grwpiau poblogaeth ymylol, mudol a lleiafrifoedd ethnig; ac i dynnu sylw at faterion mynediad, ymgysylltu a defnydd mewn amrywiaeth o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae mwyafrif ei hymchwil yn ansoddol, yn gynyddol seiliedig ar y celfyddydau, ac yn cael ei chynnal amlaf mewn cydweithrediad â'r sector gwirfoddol a chymunedol. Mae'n aelod o grŵp llywio Canolfan Adrodd Storïau George Ewart.

Andrew Thompson_14738.jpg


Mae diddordebau ymchwil Dr Andrew Thompson yn bennaf ym meysydd cenedlaetholdeb, ethnigrwydd a chymdeithas sifil.

Professor Howard Williamson_14268.jpg


Mae'r Athro Howard Williamson Howard Williamson yn Athro Polisi Ieuenctid Ewropeaidd. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn ymwneud â pholisi ieuenctid, dinasyddiaeth ac allgáu cymdeithasol, a rôl gwaith ieuenctid yn natblygiad personol ac integreiddio cymdeithasol pobl ifanc. Mae'r Athro Williamson wedi cyfrannu ers amser maith i Children and Young People Now.

Dr Wendy Booth

Mae Dr Wendy Booth yn Ddarlithydd mewn Rheoli Gwasanaethau Cyhoeddus ym Mhrifysgol De Cymru. Ei phrif ddiddordebau ymchwil yw polisi cymdeithasol a rheoli gwasanaethau cyhoeddus; cydlyniant cymunedol, goddefgarwch ac empathi ethnocultural yng nghyd-destun cymdeithasau amlddiwylliannol; anghydraddoldebau a chyfleoedd bywyd, a datblygu cynaliadwy.